شانگهای، ضیافت پایان ترامپ

اولین نشانه های روابط بین‌المللی دولت سیزدهم با رویکرد نگاه به شرق با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای رقم خورد.

در ادبیات بین اللملی از این سازمان به عنوان ناتوی آسیا یاد میشود.

نقش این سازمان چیست؟ پیوستن به آن چه سودی برای ایران دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد