نامزدهای پست مالیاتی دولت

بعد از آنکه گزینه‌های احتمالی ساختمان شیشه ای میرداماد یعنی بانک مرکزی مطرح شدند، این بار نگاه ها به سمت خیابان صور اسرافیل رفته: سازمان امور مالیاتی.

جایی که قرار است حدود یک سوم بودجه کشور را تامین کند. گزینه های پیشنهادی صندلی ریاست چه کسانی هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد