عطش دکترا در مسئولان ایرانی | سطح تحصیلات رهبران جهان چیست؟

طی بیست سال گذشته هر کس در ایران به ریاست جمهوری رسیده ذره‌بین منتقدان روی مدرک تحصیلی‌اش افتاده است.

این وضعیت در مورد سایر مسئولان ایرانی هم دیده می‌شود و خیلی‌ها هم اصرار دارند که حتما لقب دکتر قبل از اسمشان ذکر شود. آیا در بقیه دنیا هم همینطور است؟ مقامات بلند پایه کشورهای توسعه یافته همگی دکتری دارند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد