دولت معتقد است با افزایش قیمت های جهانی سود فولادی ها با رشد زیادی همراه می شود، در حالی که قیمت مواد اولیه و گاز در داخل کشور ثابت است. از سویی دیگر جذابیت صادرات می تواند تامین بازار داخلی را با مشکل همراه کند.