اما شرایط ورود سرمایه گذاران به این منطقه فراهم است؟