اقتصاد سیاسی کرونا (بخش اول) آسیب شناسی نظام تصمیم گیری

ظام تصمیم گیری کشور سالهاست که در هنگام بحران با خطاهای تشخیصی متعددی در خصوص تحلیل چگونگی بحران و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص آن روبرو است . دکتر عباس آخوندی ضمن تحلیل موضوع از زوایای گوناگون بر بازسازی ساختار همبستگی اجتماعی تاکید می ورزد و معتقد است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی باید با توجه به این اصل بنیادین استوار باشد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد