۵ نقص بزرگ بازارسرمایه و آزادسازی نابهنگام سهام عدالت

رشدهای هیجانی ،حمایت های دولت،سیاست گذاریهای پولی وبانکی مانندکاهش نرخ سودسپرده اثرات باور نکردنی وغیرقابل جبرانی رادرآینده کوتاه مدت خواهدگذاشت.نقایص۵گانه بازارسرمایه دست انداز آزادسازی سهام عدالت است.

سهام عدالت که تصور می شدسرابی برای رفع تشنگی روانی مردم است ؛حالا برکه ای امن برای ماهیگیری مردم تبدیل و معرفی شده است.بالاخره مردم آزادشدندکه سهمی از عدالت داشته باشند.اماآیا زمان آزاد سازی مناسب بود؟

بازارسرمایه نقایص۵گانه ای داردکه بدون رفع ورجوع آن، سهام عدالت آزادشد.مردم توسط حاکمیت به حضوردرآن دعوت شدندوبه آنهاپیشنهادشدکه دربازارسرمایه بمانند.

باتوجه به بروز رفتارهای هیجانی شدید، مردم چقدراحتمال دارددربورس بمانند؟

آینده سیاسی واقتصادی ،این مقدار رشدرادربازراسرمایه تاییدنمیکند. رشدهای هیجانی ،حمایت های دولت،سیاست گذاریهای پولی وبانکی مانندکاهش نرخ سودسپرده اثرات باور نکردنی وغیرقابل جبرانی رادرآینده کوتاه مدت خواهدگذاشت.نقایص۵گانه بازارسرمایه دست انداز آزادسازی سهام عدالت است.

هسته ی همیشه خسته ی معاملات باعث شده است که مردم هر روز زیان ببینند. ازسوی دیگر بازار درشوک بزرگی است.ریزساختارهای بازارهنوز اصلاح نشده است و برنامه جامع استراتزیک برای بازارسرمای نداریم. حجم مبنانیزکه قانونیموثردر کنترل رفتارهای هیجانی ودستکاری قیمت ها بودهم اجرایی نشد. از سوی دیگر اطلاعات دربازارعمیق نیست واساسا تحلیل مبنای خریدوفروش عامه نیست.حالا در این شرایط سهام عدالت را آزاد کردند.اگرچه کارشناسان وفعالان بازار ورود نقدینگی بالارابه بورس نقطه ی امیددولت برای تامین کسری بودجه می داننداما بازاربالاخره اصلاح خواهدشد. تصمیمات حاکمیت تایک ماه آینده به روندبازار جهت میدهد. رفتارسهامداران عدالت به تصمیمات دولت تایک ماه آینده مربوط میشود.دولت چگونه به آنها اطمینان خواهدداد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد