لطفا،احترام بانک مرکزی را نگه دارید

اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی اهمیت دارد زیرابه کنترل نقدینگی منجر می شود. دکتر لطفعلی بخشی در گفتگو با اکوایران درخواست کرد که احترام بانک مرکزی حفظ شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد