بازآفرینی شهری

شهر تهران، دولت ها و شوراهای شهر زیادی را به خود دیده است، اما هر چه هست نتیجه آن مطلوب نبوده و مسائل مختلفی از جمله ساخت و سازهای نامناسب، و حاشیه نشینی های گسترده‌، وضعیت را هر روز بد تر میکند. شاید بهتر باشد سیاست‌ها در قبال اداره شهرها را به کلی تغییر داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد