نقطه صفر علم اقتصاد

موضوع علم اقتصاد، روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها است.

آدام اسمیت معتقد است که اگر روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها آزادانه شکل بگیرد، پیگیری منافع از سوی اشخاص منجر به حصول منفعت جمعی می‌گردد. این پارادایم‌ها در علم اقتصاد، به دنبال بلوغ در معرفت‌شناسی با تاکید بر فرد به عنوان ارزش متعالی ایجاد شده‌است. فرد مدرنی که پارادایم‌های اقتصادی بر دوش او سوار شده‌، فردی با اراده و کنش‌گر است. بنابراین تنها با تکیه بر رفتار‌شناسی نمی‌توان این نوع انسان را تحلیل کرد. در صورتی که بسیاری از تفکرات در جریان اصلی علم اقتصاد بر اساس "واکنش‌ها" به جای "کنش‌های انسانی" شکل گرفته‌است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد