مارکسیسم ایده‌ای ماورایی است؟

آیا مارکسیسم ایده‌ای ماورایی است؟

چرا مارکس به دنبال تغییر ذات انسان بود؟

نتیجه ایده‌های مارکس چرا به گولاگ ختم شد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد