چگونه علم اقتصاد به بیراهه رفت؟

پوزیتیویسم(اثبات‌گرایی)، موضوعی است که در ابتدا در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای نداشته است.

در دهه ۳۰ اقتصاددانان به مباحث اثبات‌گرایی می‌پردازند و نهایتاً «میلتون فریدمن» با ارائه نظریه روش‌شناسی خود، موضع رسمی جریان اصلی اقتصاد را در مقابل حقیقت آزمایی نظریه‌های اقتصادی روشن می‌کند. موضع علم اقتصاد با پوزیتیویسم چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد