یک اقتصاد، چند دولت

در حالی که اقتصاد ایران روزهای خطیری را پشت سر میگدارد،دکتر عباس آخوندی معتقد است که امکان تداوم حکمرانی با تداخلات موجود در نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد. وی هر گونه سیاست اصلاحی را موکول به ارتقاء سرمایه اجتماعی در کشور میداند و معتقد است که چوب واقعیت بالاخره سیاست گزاران کشور را به تغییر مسیر کنونی وادار خواهد کرد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد