آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

نرخ سودبازارهای مالی بیشترین افت را در بازار بین بانکی ثبت کرده است. بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود شاخص بورس سیاست های انبساطی را دنبال کرده و در جهت کاهش نرخ بهره گام برداشته است. تزریق پول در این بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
مقایسه عملیات بازار باز در سال جاری با سال گذشته نشان می دهد اگرچه رفتار بانک مرکزی تقریبا شیبی هماهنگ را در هر دو سال داشته اما سطح معاملات در این دو سال به مراتب متفاوت بوده است. طبق آمارها در هفته سوم مرداد ماه بسط نقدینگی در بازار رشدی 3 هزار و 400 درصدی را در این مقطع داشته که برخی تحلیلگران را برای آینده تورمی ایران نگران کرده است.
سه علامت مهم در هفته جاری نشان از اراده بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی دارد.در هفته منتهی به 15 مرداد ماه بانک مرکزی در جریان عملیات بازار باز تزریق پول را 5 همت افزایش داده و نرخ پذیرش درخواست بانک ها را به رکورد 2 ماهه ارتقا داد.
بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر نرخ سود را تغییرداده است. یکی از الزامات کاهش نرخ سود بین بانکی رشد معاملات در بازار است. برخی تحلیلگران معتقدند رشد بی شمار بسط پول در این بازار از محل پایه پولی می تواند منجر به تورم زایی در کشور شود. این شاخص در هفته اخیر منجر به افزایش 5 همتی پایه پولی شده است.
در هفته سوم مرداد ماه تزریق پول به مرز 70 همت رسیده و برای دومین هفته متوالی صعودی شد. در عملیات بازار شبانه نیز سطح بسط پول در بازار همچنان در مرز 16 همت ثابت باقی مانده است.
نرخ سود بین بانکی در نیمه تابستان بیشترین افت هفتگی خود را در یک سال اخیر به ثبت رسانده و به کانال 20 درصد باز گشت. این اتفاق در نتیجه اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ بهره به نفع بورسی ها بوده که هم سو با آن ها رشد تزریق پول در بازارهای بین بانکی را نیز همراه داشته است.
نرخ بهره در هفته دوم مرداد به کانال 20 درصد سقوط کرده و به 20.64 درصد رسید. این اتفاق در جهت سیاست اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ بهره و در راستای نجات بورس از وضعیت نزولی بوده است.
سیاست بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی تغییر کرده است. رویکرد این نهاد که از ابتدای سال جاری تا پایان تیر به نوعی انقباضی و در جهت افزایش نرخ بهره بوده در هفته دوم مرداد ماه دوباره انبساطی شد. خالص عملکرد بانک مرکزی شاخص مهمی که به نوعی نشاندهنده سیاست گذاری های بانک مرکزی است، در راستای کنترل ترخ بهره، رکورد امسال را شکست و در مثبت ترین حالت خود قرار گرفت.
در عملیات بازار باز دومین هفته مرداد ماه سه اتفاق مهم روی داده و در آن بانک مرکزی روند معکوس هفتگی از آغاز سال تاکنون را در پیش گرفت. این نهاد که در هفته های متوالی رفتاری انقباضی در بانک ها داشت در مقاطع اخیر روندی انبساطی در پیش گرفته و تصمیم به کاهش نرخ بهره در جهت منافع بورسی ها گرفته است.
​در هفته اول مردادماه قفل تزریق پول شکست و به رکورد یک ماه و نیمه رسید. در مقابل، نرخ سود هم در این بازار روندی نزولی پیدا کرده و بیشترین کاهش خود را به ثبت رسایند. 1.5 واحد درصد افت نسبت به هفته قبل منجر به آن شد که نرخ سود بازار باز به 20 درصد تنزل پیدا کند.