آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

نرخ سود بین بانکی روند ثابتی را نسبت به هقته قبل ثبت کرد. این در حالی است که تزریق منابع بانک مرکزی در هفته اخیر صعودی شده بود. برخی از تحلیلگران این رویداد را در ادامه سیاست های کنترلی بانک مرکزی در مرز 21 درصد عنوان کرده اند.
اکوایران: تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده است. این در حالی است که تزریق این نهاد در بازار باز در مرز 70 همت بوده و سطح عملکرد این بازار تقریبا در مرز ثابتی قرار داشته است.
در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی در نظام بانکی به مرز 100 همت نزدیک تر شده و یک رکورد مهم از خود را برجای گذاشته است. اتفاقی که ناشی از رشد تقاضای پول در نهادهای مالی بوده و در نهایت نرخ سود مداخله بانک مرکزی را نیز ارتقا داد.
باوجود آن که عملیات بازار برای هفته های متوالی ثابت بوده اما تزریق نقدینگی در بازار شبانه از سوی بانک مرکزی رکورد سه ماهه زده است. طبق داده های بانک مرکزی این شاخص به بالاترین سطح خود از 21 شهریور ماه تا کنون رسیده است.
سه بازار مهم و تاثیرگذار بر نرخ تورم در هفته اخیر مسیری ثابت را طی کرده است. در این بازار، نرخ سود در دو بازار مالی ثابت بوده و تغییری را ثبت نکرده است. در کنار آن اما بازار اولیه اوراق بدهی اولین هفته صفر خود را رقم زد.
وضعیت نرخ سود ها در بازار های مالی ماه های اخیر، ثابت مانده و تغییری نداشته است. براساس داده های آماری بانک مرکزی در این ماه ها نرخ سود بین بانکی و بازار باز در نزدیکی مرز 21 درصد قرار داشته و تغییری را رقم نزده است.
دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
سکوت 11هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.
بیست و نهمین مرحله حراج بازار باز در هفته پایانی مهر ماه برگزار شد. در این معاملات برای یازدهمین هفته پیاپی تزریق نقدینگی بازار باز در مرز 70 همت ثابت مانده و نرخ سود آن شش هفته در 21 درصد ثابت بوده است.
در هفته سوم مهر کل تزریق پول در بانک ها ریزشی 30 همتی را نسبت به یک ماه قبل داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ سود مداخله بانک مرکزی همچنان بالاست. تحلیل گران دو رویکرد متضاد را در بیان علت این اتفاق بیان می کنند.