آخرین اخبار نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در سال جاری نسبت به فصول مشابه سال قبل بالاتر رفته است.
بررسی ها نشان می دهد اشتغال ناقص مردان در بهار امسال نسبت به بهار سال 1400 کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال در مناطق روستایی کشور از بالای 45 درصد در سال های گذشته، به حدود 40 درصد در وضعیت کنونی اقتصاد ایران رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از حدود 35 درصد در سال 76 به بالای 40 درصد در سال گذشته رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد بالغ بر 60 درصد بانوان شاغل کشور در بخش خدمات حضور دارند. جمعیت این گروه از زنان بالغ بر 2 میلیون 200 هزار نفر برآورد شده است.
تعداد شاغلین کل کشور در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نزدیک به 100 هزار نفر کاهش داشته است، بررسی ها نشان می دهد بیشترین کاهش تعداد شاغلین در بخش کشاورزی رخ داده است.
بررسی ها نشان می دهد علی رغم اینکه در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است، نرخ بیکاری نیز با 0.4 افزایش به 9.2 درصد رسیده است.
نرخ بیکاری از 8.8 درصد در بهار 1400 به 9.2 درصد در بهار امسال رسیده است، بر این اساس به جمعیت بیکار کشور در بهار 1400 نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 100 هزار نفر افزوده شده است.
اکوایران: نرخ بیکاری در سال گذشته 9.2 درصد به ثبت رسیده است، این پایین ترین نرخ بیکاری در 25 سال گذشته است. اما به عقیده کارشناسان سال 1400 را نمی توان بهترین سال از منظر بهبود اشتغال و بیکاری دانست.
نرخ بیکاری در سال 1400 نسبت به سال 99، 0.4 درصد کاهش یافته است، در عین حال نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته کاهش داشته است. همین موضوع تا حدودی تحلیل وضعیت اشتغال در 1400 را پیچیده می کند.
۱ ۲