آخرین اخبار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آبادان

اکو ایران: اواخر سال گذشته با دستور شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، انتخابات اتاق بازرگانی آبادان ابطال شد و ساختمان این آن پلمب شد. به دنبال این اتفاق اتاق بازرگانی آبادان در بیانیه ای این رویکرد شورای عالی نظارت را محکوم کرد و اعضای آن را به قانون‌مداری دعوت کرد.
اکوایران: پس از ۱۰ ماه از انتخابات اتاق آبادان، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات آبادان را ابطال کرد. این در حالی است که به گفته رئیس سابق اتاق ایران مهلت رسیدگی به هر اعتراضی صرفا ۵ روز بوده است؛ در نتیجه ابطال انتخابات آبادان غیرقانونی است.
۱