آخرین اخبار اشتغال ناقص

اکوایران: بررسی‌ها نشان می دهد که در زمستان 1402 سهم مردان دارای اشتغال ناقص به کل جمعیت شاغل در کشور، کمتر شده است. شواهد حاکی از آن است که در 22 استان نیمه بیکاری مردان کاهش یافته است. در مقابل در 9 استان کشور، اسرا نیمه بیکاری نسبت به زمستان 1401 بیشتر شده‌اند.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد «خراسان شمالی» بیشترین و «یزد»‌ کمترین شمار نیمه بیکاران را در زمستان 1402 داشتند.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402، نیمه بیکاری زنان کل کشور بیشتر شده است. البته سهم اشتغال ناقص در میان زنان کهگیلویه‌ و بویراحمدی صفر بود. بنابراین، می توان گفت زنان این استان این رخداد را در زمستان سال گذشته تجربه نکرده‌اند.
اکوایران: مقایسه سهم اشتغال ناقص زنان و مردان نشان می‌دهد که در سه سال گذشته نسبت افراد نیمه بیکار به جمعیت شاغل در گروه مردان بیشتر از زنان بوده است. بدین ترتیب آیا می توان گفت که بهره وری بازار کار زنان بیشتر از مردان بوده است؟
اکوایران: داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز امسال در مقایسه با پاییز 1401، نسبت اشتغال ناقص در بازار نیروی کار آقایان کاهش و برای بانوان افزایش یافته است. این امر می‌تواند به معنای این باشد که بهره‌وری بازار نیروی کار آقایان بالارفته و برای بانوان کمتر شده است.
اکوایران: بنابر گزارش مرکز آمار در پاییز سال 1402، سهم اشتغال ناقص مناطق شهری و روستایی نسبت به پاییز 1401 کمتر شده است. با وجود این کاهش همچنان این سهم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بهره‌وری بازار نیروی کار در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است.
اکو ایران: نرخ اشتغال ناقص در مناطق شهری و روستایی در تابستان امسال کاهش یافته است. در این میان کاهش این نرخ در پنج سال اخیر در روستاها بیشتر قابل توجه است.
اکو ایران: نرخ اشتغال ناقص کشور در تابستان 1402 برابر با 7.9 درصد بوده است. همچنین روند فصلی نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد با وجود کاهش اشتغال ناقص در میان مردان در مدت اخیر این نوع از اشتغال در میان زنان افزایش یافته است.
وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص کل کشور در بهار 1402 به 8.3 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در بهار امسال 2 میلیون نفر از شاغلین کشور کمتر از بهره‌وری که داشتند کار کرده‌اند.
در سال گذشته نرخ اشتغال ناقص کاهش یافته و این بهبود صرفا ناشی از کاهش این شاخص در مناطق شهری بوده است.