آخرین اخبار بازدهی هفتگی بورس

اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 6 هزار واحد افت کرد اما در محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحد باقی ماند.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 108 هزار واحد رشد کرد و به محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحد بازگشت.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 31 هزار واحد ریزش کرد تا نرخ کاهش آن بیشتر از هفته پیشین باشد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 6 هزار واحد ریزش کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 27 هزار واحد ریزش کرد و یک کانال پایین آمد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 54 هزار واحد ریزش کرد و یک کانال پایین آمد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 33 هزار واحد ریزش کرد و شاهد تداوم خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 39 هزار واحد ریزش کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 96 هزار و 234 واحد افزایش پیدا کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در سه روز متوالی رشد کرد اما روند خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه داشت.