آخرین اخبار بیکاری

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی میانسال مناطق شهری بالاتر از روستاها است. این در حالی‌ست که در گروه‌های سنی جوان، نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی بالاتر است.
اکوایران: عرضه نیروی‌کار در مناطق روستایی 17 استان بیشتر از مناطق شهری آن‌ها بوده است. «زنجان» بیشترین نرخ مشارکت شهرنشینان و روستانشینان کل‌کشور را داشته‌است. همچنین بررسی‌ها نشان می‎دهد مشارکت اقتصادی در استان تهران وضعیت چندان جالبی ندارد.
۰۲:۰۰:۴۵
صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری و تورم را در سال 2024 رو به کاهش بیش‌بینی کرده است؛ روندی نزولی که نرخ بیکاری موجب تقویت بازار کار می‌شود.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در 27 استان کشور در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. همچنین بالاترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در کل کشور به مناطق شهری استان کرمانشاه تغلق دارد.
اکوایران: در 16 سال گذشته هر فرد شاغل در ایران، معیشت چند نفر را تامین کرده است؟ ایران از این حیث در میان 188 کشور جهان در میان 15 کشور انتهایی قرار دارد.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402 نرخ بیکاری زنان حاضر در 7رده سنی،‌ تقریبا 2 برابر نرخ بیکاری مردان همان گروه سنی بوده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که بیکاری در گروه افراد 20 تا 24 ساله بیشترین و در میان افراد 65 ساله و بالاتر کمترین مقدار را داشته است.
اکوایران: آیا در مواجهه شوک‌های اقتصادی، وقایع سیاسی و بحران‌های پیش‌بینی نشده نظیر کرونا، اشتغال زنان و مردان به یک اندازه آسیب دید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کرونا اشتغال مردان 1.7 درصد کاهش یافت، این در حالی‌ست که همین کاهش برای زنان 15 درصد بود.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می دهد که در زمستان 1402 سهم مردان دارای اشتغال ناقص به کل جمعیت شاغل در کشور، کمتر شده است. شواهد حاکی از آن است که در 22 استان نیمه بیکاری مردان کاهش یافته است. در مقابل در 9 استان کشور، اسرا نیمه بیکاری نسبت به زمستان 1401 بیشتر شده‌اند.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد «خراسان شمالی» بیشترین و «یزد»‌ کمترین شمار نیمه بیکاران را در زمستان 1402 داشتند.
اکوایران: در زمستان سال گذشته،‌ نسبت اشتغال در استان زنجان نزدیک به 46 درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها با اختلاف بالاتر است.