آخرین اخبار توسعه معدن

۵۸:۱۲
توسعه بخش معدن، توسعه جوامع محلی را به همراه داشته اما این توسعه مسائلی همچون تغییرات زیست محیطی، جا‌به‌جایی جوامع انسانی و... را به بار آورده است.
۲۸:۴۰
طرح احیای معادن کوچک مقیاس که طی سال های اخیر در کانون توجه قرار گرفته، هم اکنون وارد فاز عملیاتی شده است. دست اندرکاران طرح احیای معادن کوچک معتقدند که باید معادن کوچک مقیاس بیشتری در کشور فعال شوند تا به دنبال آن شاهد افزایش تولید و اشتغال باشیم.
۱