پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

    پس از اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سال گذشته کلید خورد، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض و عدم اجرایی قانون همسان سازی به اوج خود رسید

    ۰ مشاهده ۰۶:۴۱
  • افزایش حقوق بازنشستگان از ناکجا آباد

    آیا دولت قرار است به بهانه های سیاسی در ماه های مانده به اتمام کارش به حمایت از بازنشستگان بپردازد یا با چاپ پول به روی آتش تورم نفت بریزد؟

    ۰ مشاهده ۰۲:۲۹
۱