پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • موج تبدیل کارگاهی سوخت خودروها

    سوژه اصلی این قسمت از برنامه تقاطع درباره گازسوز کردن خودروها است.در واقع به دنبال سهمیه بندی افزایش قیمت بنزین، گازسوز کردن خودروها مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین درباره بازار خودرو و تحولات آن و آمار تولیدات خودرو صحبت شده است.

    ۰ مشاهده ۵۳:۳۱
۱