آخرین اخبار عمارت منصوب به فخرالدوله

اکوایران :‌سازه ایجاد شده در عمارت منصوب به فخرالدوله پس از مخالفت اداره کل میراث استان تهران و با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی برچیده و نمای این بنای تاریخی به حالت اولیه برگشت.
۱