پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مفسد اقتصادی کیست؟

    می‌توان گفت در این روزها در هر ماه چند بار شنیده می‌شود که قوه‌قضاییه پیگیر یکی از پرونده‌های مفسدین اقتصادی است. اما پروسه پیگیری این پرونده‌ها به چه شکل است؟ آیا از لحاظ قانونی این امر درست است که قبل از صدور حکم قطعی، نام افراد را به عنوان مفسد اقتصادی مطرح می‌کنند؟ در چند وقت گذشته اتهامی به سمت یکی از افراد سرشناس در بانک مرکزی نیز زده شده اما در خصوص آن ابهامات بسیار زیادی مطرح است. در این…

    ۰ مشاهده ۲۷:۲۵
۱