آخرین اخبار واگذاری سهام خودروسازی به بخش خصوصی صاحب تجربه

اکو ایران : گذشته شرکت های خودروساز و همچنین وضعیت مالی حال حاضر ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می دهد چنانچه دولت قصد داشته باشد تا اقدامی مثبت برای نجات شرکت های خودروساز انجام دهد، آن اقدام، واگذاری باقی مانده سهام خود در خودروسازی به شرکت خصوصی صاحب تجربه است.
۱