آخرین اخبار انباشت سرمایه

اکوایران: طی 10 سال گذشته سرعت رشد مصرف خصوصی نزدیک به سه برابرِ رشد اقتصادی بوده است؛ در حالی که انباشت سرمایه در اقتصاد ایران در همین بازه زمانی به شدت کاهش یافته است. آیا ایرانیان فشار رکود اقتصادی را با کاهش پس‌انداز پاسخ داده‌اند؟
بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در ساختمان در بهار امسال منفی بوده، این در حالیست که انباشت سرمایه در ماشین آلات در همین فصل مثبت برآورد شده است.
بررسی ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران برای دومین فصل متوالی در بهار امسال منفی به ثبت رسیده است، این امر زنگ خطری برای کاهش رشد اقتصادی در فصول آتی محسوب می شود.
اکوایران: حجم حقیقی انباشت سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران در سال گذشته، بالغ بر 99 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، بر این اساس سهم سرمایه از کل حجم اقتصاد کشور در 1400 نسبت به سال 99 کاهش داشته است.
اکوایران: رشد انباشت سرمایه ناخالص در سال های 97 و 98 به شدت منفی بوده، پس این برهه زمانی علی رغم اینکه این شاخص در دو سال اخیر روندی مثبت داشته، برای بار دیگر انباشت سرمایه در زمستان 1400 منفی شده است.
علی رغم اینکه در دو سال اخیر رشد انباشت سرمایه ناخالص مثبت بوده، اما رشد سرمایه سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات بسیار ناچیز و حتی در سال 99 منفی برآورد شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی، عنوان کرد در سه سال گذشته رشد سرمایه گذاری خالص منفی بوده است.
حجم انباشت حقیقی سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران در سال 90 نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان بوده است، این درحالیست در پایان سال 1400 این رقم به 100 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
۱