آخرین اخبار ایران و آذربایجان

مسائل تنش‌زا میان ایران و آذربایجان عمیق است و صرف نظر از نزدیکی اخیر آنها، ممکن است تنش‌های دیگری در راه باشد.
اگرچه به نظر می‌رسد تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان فروکش کرده است، اما نگاهی به تایم‌لاین حوادث و دینامیک مناسبات ژئوپلتیک منطقه در یکی‌دو سال گذشته، چشم‌انداز تشدید دوباره تنش‌ها و حتی وقوع بحران میان طرفین را امکان‌پذیر می کند. الدار ممدف، تحلیلگر مسائل قفقاز معتقد است: بحران کوتاه مدت میان ایران و آذربایجان، دو کشور همسایه فروکش کرده، اما در بلندمدت، روابط میان آنها بسیار پیچیده تر شده ا…
۱