آخرین اخبار بانک ها و نهادهای سرمایه ای

در مرحله سی و پنجم حراج اوراق بدهی دولتی 250 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح خرید اوراق در یک ماه گذشته بوده است. نکته مهم در این هفته عدم مشارکت بانک ها برای سومین مرتبه در این مقطع زمانی است.
نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در کف شش ماهه قرار گرفته و 2 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق نیز به فروش رفت. تفکیک مشتریان در این بازار نشان می دهد در سی و چهار مرحله بازار اولیه، بانک ها 32.5 درصد و بورسی ها 67.5 درصد مشارکت داشته اند.
در هفته پایانی بهمن ماه بانک ها هیچ خریدی را دربازار انجام نداده و بورسی ها تمام اوراق دولتی را خریداری کردند. این رویداد موجب شد تا سهم بورسی ها دربازار اولیه در سال 1400 به 64.4 درصد و سهم بانک ها در مجموع 32 مرحله به 35.6 درصد برسد.
در آخرین هفته پاییز کمترین سطح اوراق در این فصل به فروش رسید. بررسی دقیق تر از وضعیت بازار در هفته اخیر نشان می دهد در کورس نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق ، بازدهی از اهمیت کمتری برای مشتریان در این هفته برخوردار بوده است.
بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته دوم آذر برگزار شده که طی آن 758 میلیارد تومان ارواق به فروش رسید. بررسی آمارها دراین هفته نشان می دهد بانک ها هیچ مشارکتی در خرید اوراق در این هفته نداشته اند.
۱