آخرین اخبار بسط نقدینگی بازار باز

برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
رفتار بانک مرکزی در بازار باز عوض شده است. در حالی که دراین بازار خالص عملکرد بانک مرکزی منفی بوده اکنون این متغیر مثبت شده است. به این معنا که این نهاد دارد خرج در رفته تزریق مثبت را در بانک ها صورت می دهد. آیا این رفتار ادامه خواهد داشت؟
بازار باز در هفته چهارم خرداد سه اتفاق مهم را ثبت کرد. این رویداد ها علامتی از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی در این بازار بوده که به نوعی نشان می دهد این نهاد رویکرد تصمیم به کاهش تزریق پول در بانک ها گرفته است. از سوی دیگر برخی بهبود نقدینگی نهادهای مالی را عامل مهم دیگر می دانند.
در هفته دوم خرداد در عملیات بازار باز دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ پذیرش اوراق بدهی عرضه شده توسط بانکها پایین آمده و نرخ سود بازار باز مسیری فزاینده به خود گرفت. برخی معتقدند این رفتار بانک مرکزی می تواند علامتی از آغاز روند نزولی تمایل این نهاد به پول پاشی در بازار باز باشد.
در هفته اول اردیبهشت 1401 نوار بسط های فراتر از 90 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در بازار باز قطع شد. در همین رابطه پس از شش هفته متوالی که بانک مرکزی فراتر از 90 همت را بسط داده بود در این هفته این روند شکسته شده و به 89.9 همت رسید.
۱