آخرین اخبار تورم برق

تورم فصلی تولید کننده بخش برق در بهار سال جاری منفی 0.8 برآورد شده، این تنها تورم منفی بخش برق در 9 فصل گذشته است.
تورم تولید کننده برق در زمستان سال گذشته آهنگ نزولی گرفته و در مسیر کاهشی قرار دارد. این تورم در ساعات میان بار در این مقطع بالاترین میزان را داشته که برابر با 3.7 درصد قرار داشته است.
تورم تولیدکننده بخش برق در زمستان 1400 در مقیاس نقطه ای مسیری نزولی داشته و به 10.6 درصد رسید. این رقم درمقایسه با پاییز 8 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
۱