آخرین اخبار توسعه پایدار

۰۱:۳۴
خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد برای ایجاد فرصت های توسعه پایدار سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
یکی از راه های نادرست استفاده از درآمد منابع طبیعی در کشور هایی که دارای این چنین منابعی هستند، دادن یارانه به مردم و مخارج جاری دولت به جای سرمایه در زیر ساخت های بنیادین مانند صنعت است.
۳۱:۱۴
این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر حسن جنگاور ، مباحث مربوط بهاقتصاد محیط زیست، تولید ناخالص داخلی سبز و جایگاه آن، نقش صنایع در رشد اقتصادی و ارتباط آن با محیط زیست را مطرح و بررسی می نمایند.
۱