آخرین اخبار داوود گودرزی

اعضای شورای شهر تهران نسبت به برخی از انتصابات در شهرداری تهران و برخورد با کارکنان شهرداری و ... تذکراتی را مطرح کردند .
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی در منطقه ۱۹ اشاره کرد و گفت: چند نفر از پرسنل شهرداری منطقه عزل و پرونده‌ها آنها به تخلفات اداری ارسال شد.
۱