آخرین اخبار ضریب فزاینده نقدینگی

در آغاز پاییز 1401 دو اتفاق مهم و غیر هم جهت در اقتصاد کشور رخ داده است. سرعت رشد نقدینگی پایین آمده و در مقابل رشد پایه پولی به رکورد امسال رسیده است. خیز بلند پایه پولی در این ماه را برخی از حیث تورمی برای اقتصاد کشور مضر می دانند.
طبق برآورده های آماری تیرماه بانک مرکزی تهران در میان استان های کشور بیشترین قدرت خلق پول را به ثبت رسانده و از میانگین کشوری به مراتب بالاتر بوده است. در ادامه رصد فعالیت بانکی استان ها مشاهده می شود در 4 استان تسهیلات بانکی از سپرده ها سبقت گرفته است.
حجم سپرده های قانونی تیرماه از مرز 600 همت گذشت. بنابر تعاریف، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها در تیرماه امسال، 0.02 واحد درصد افزایش پیدا کرده که علامتی از احتمال مسیر صعودی ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت بوده است.
در بررسی های آماری شاخص های کلان اقتصادی خرداد 1401 مشاهده می شود ضریب فزاینده همچنان در قله ده سال قرار دارد. این شاخص نشان می دهد سرعت تبدیل هر واحد پایه پولی به نقدینگی اکنون به بالاترین سطح خود رسیده که از حیث تورم زایی اتفاقی مضر برای اقتصاد ایران قلمداد می شود.
حجم پایه پولی در خرداد امسال به 611 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده و 1.3 درصد رشد پیدا کرد. در حالی که میزان نقدینگی در این مقطع افتی 0.2 واحد درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده بود. روند ناهمسان نقدینگی و پایه پولی در نهایت منجر به آن شد که ضریب فزاینده به کمتر از 8 واحد تنزل پیدا کند.
متغیرهای کلان اقتصادی در پایان 1400 سه رکورد مهم را ثبت کرد. طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی رکورد بالایی را ثبت کرده و ضریب فزاینده با عبور از مرز 8 واحدی رکورد ده ساله خود را شکست.
ضریب فزاینده نقدینگی در پاییز امسال به 8 رسید و رکورد 10 ساله را شکست. این افزایش می تواند در شرایطی خاص برای اقتصاد کشور خطرناک باشد و منجر به رشد خارج از کنترل نقدینگی در کشور شود.
رشد ماهانه و نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه سال 1400، در شش ماهه نخست سال بی سابقه بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این مدت به بیشترین میزان در چند سال گذشته رسید.
۱