آخرین اخبار مبادلات چک

بررسی چک های مبادله ای خرداد ماه به تفکیک استان های کشور نشان می دهد نیمی از مبادلات کل کشور در تهران شکل گرفته است. با این حال سهم پرداخت های وصول شده در این استان تقریبا بالاترین حد را در میان سایر استان های کشور داشته و درمقابل سهم چک های برگشتی این استان در حداقل خود قرار دارد.
۱