آخرین اخبار نرجس سلیمانی

اکوایران :‌رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت :‌بر اساس وظیفه قانونی که بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی گذاشته شده، با توجه به تبصره الحاقی به ماده مذکور، کمیسیون نظارت حقوقی وظیفه داشته هر شش ماه یکبار گزارش حسن اجرای مصوبه تعارض منافع را به جهت اطلاع شهروندان به شورا ارائه کند؛ حسب ماده چهارم، شهرداری تهران تکالیفی بر عهده داشته که به طور ناقص اجرا شده که بر همین اساس در اسرع وقت…
اکو ایران :‌نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران شد.
اکو ایران : نرجس سلیمانی اولین تذکر خود را پس از 20 جلسه مطرح کرد و به ساختار غیر شفاف در شورای شهر انتقاد کرد .
۱