آخرین اخبار نرخ سود اعتبارات قاعده مند

در بازارهای مالی هفته سوم شهریور ماه سه رفتار متفاوت به ثبت رسید. در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نرخ سود در مرز 21.8 درصد تقریبا ثابت مانده و در دو بازار دیگر رفتاری متفاوت به ثبت رسید. به عقیده برهی کارشناسان ریشه مهمترین عامل در رفتارهای مختلف نرخ سود ها به کسری بانک ها بر می گردد.
​نرخ بهره بین بانکی رکورد یک ماهه زده است. بررسی های آماری در نرخ سود بازارهای مالی دیگر نشان می دهد با وجود کاهش در برخی بازارهای مالی اما هنوز این سطح در مرتبه بالایی قرار دارد.
در هفته پایانی مرداد ماه رکورد خرید اوراق بدهی دولتی شکسته شده که در این میان بانک ها سهمی هزار همتی داشته اند. این در حالی است که وضعیت نقدینگی بانک ها در موقعیت بدی قرار دارد. 4 عامل نشان می دهد وخامت نقدینگی در بانک ها دروغ نیست و شاید حتی دلیلی برای مشارکت بیشتر بانک ها حراج باشد.
بازارهای مالی در هفته اخیر در خلاف جهت هفته قبل خود حرکت کردند. به این معنا که نرخ سودی که در تمام بازارها در هفته سوم مرداد ماه روندی کاهشی داشته در این هفته دوباره صعودی شده و خیز بلندی برداشته است. دراین میان مقایسه ها نشان می دهد بیشترین میزان رشد در بازار باز رخ داده که اکنون با ثبت 20.3 درصد درراس سه هفته قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه با 0.05 واحد درصد کاهش نسبت به هفته قبل مسیر نزولی خود را ادامه داد. داده ها نشان می دهد سرعت افت این متغیر در مقطع کنونی کاهش پیدا کرده اما همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده است.
نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را 0.5 واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز 1.5 واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.
بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی درهفته دوم تیر ماه تنها بازاری بود که با کاهش قابل توجه نرخ سود مواجه شد. در سایر بازار های مورد بررسی یا تغییر چشمگیری ثبت نشده یا نرخ سود روند صعودی را از خود برجای گذاشته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم تیر ماه روند صعودی خود را ادامه داده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. ثبت 20.95 درصدی این شاخص در هفته اخیر موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در قله شش ماهه قرار بگیرد .
بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول تابستان نشان می دهد این شاخص در اکثر بازارها صعودی بوده است. مهم ترین این بازار ها بازار بین بانکی و بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی است که در این هفته روندی افزایشی داشته است.
تزریق پول بانک مرکزی در آخرین هفته بهاری بانک ها به حداقل خود در شش ماه اخیر دست پیدا کرده است. طبق آمار بانک مرکزی در مجموع بازار باز و بازار شبانه این نهاد حدودا 65 هزار و 870 میلیارد تومان بسط پول صورت داده است . این در حالی است که نرخ سود موزون این عملیات به بیشترین سطح در این مدت رسیده است.
۱