تحریم‌هایی که ده سال بر کشور تحمیل شد تا فرصت رشد را از اقتصاد و عامه مردم بگیرد.