او دلیل افزایش سفرهای درمانی را مهاجرت پزشکان و کاهش ظرفیت هاش کشور برای درمان بیماری های خاص اعلام کرد. اما چرا کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه به مقصد درمانی برای گروه های خاصی از بیماران تبدیل شده؟ برخی مشکلات تامین دارو و عدم توزیع مناسب زیرساخت های لازم برای درمان در نقاط مختلف کشور را از دلایل گرایش بیمارانی به درمان در سایر کشورها می دانند.