اکو ایران در حاشیه کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت  کلاس جهانی در ایران، در گفت وگو با علینقی مشایخی موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نقش دانشگاه در تربیت مدیران شایسته را بررسی کرده است.

این استاد مدیریت تاکید دارد:مداخله نظام سیاسی،اقتصاد رانتی و ضعف نظام آموزشی سه ضلع تنزل کیفیت مدیریت در ایران است.

مشایخی معتقداست ورود نظام سیاسی به  مدیریت در سطح عملیاتی و بنگاهی یکی از آفت های شکل نگرفتن مدیریت خوب در کشور است و  همین طور نظام اقتصادی که فضای رانت جویی را ایجاد می کند،مساله بهره ورتر کردن بنگاه ها و سازمان ها را در حاشیه می برد و این موضوع نیز بستر مدیریت و اعمال مدیریت شایسته را ضعیف می کند.