در هفته گذشته اما در سال ۵۲ ایران میزبان برگزاری بزرگترین مزایده نفتی هم بود.

یکی از اخبار منتشر شده در جراید مهرماه ۵۲ هم به تدوین لایحه واگذاری مبارزه با گرانفروشی به نیروهای مسلح مربوط می‌شود.