بهشتی روی معاون توسعه کسب و کار گروه مالی فیروزه در این باره معتقد است: اگرچه بخش عمده‌ای از بازار سرمایه کشور به  کامودیتی‌ها اختصاص دارد و افزایش نرخ تورم می‌تواند بر روی این بازار تاثیر بگذارد، اما در این بازار صنایع دیگری برای سرمایه گذاری وجود دارد که می توان با ارزیابی وضعیت آنها، سرمایه گذاری مناسب تری داشت. اما در این بین باید قبول کرد که رصد و بررسی همه صنایع توسط سرمایه گذار کار دشواری است.