برخی مارکس را پیامبر و برخی او را شیطان می‌دانند. از او متنفر یا عاشقش باشید، نمی‌توانید تأثیر نظریاتش را بر دنیای پس از مارکس منکر شوید.

به عنوان سرشناس‌ترین منتقد کاپیتالیسم و اختلاف طبقاتی، مارکس به دنبال ایجاد آرمان‌شهری بدون فقیر و غنی بود. در همین راه، مانیفست کمونیسم را نوشت که بعداً به سنگ بنای انقلاب‌های بزرگ قرن بیستم تبدیل شد.