اما این رفتار نشانگر معضل کلان‌تری نیز بود که در ادامه به آن اشاره میکنیم و ریشه‌ی اصلی این برخورد ناشایست را جست و جو می‌کنیم.