در ماه‌های اخیر و همزمان با ارائه آمار نگران کننده درباره وضعیت مهاجرت نخبگان و چهره‌ها از ایران بار دیگر درباره مهاجرت ورزشکاران صحبت‌هایی به میان آمده است.

در این آیتم مهم‌ترین چهره‌های ورزشی که از ایران مهاجرت کردند را معرفی کردیم.