او در مجموعه «دختران ایران» از مشکلات و محدودیت‌هایی گفته که طی این سال‌ها در راه رسیدن به آرزوهایش در ورزش اسکی داشته است. 

احمدی می گوید اگر به ابتدای راه بازگردد احتمالا رشته دیگری را انتخاب خواهد کرد.

احمدی که در خانواده‌ای ورزشی رشد یافته،‌ حالا بزرگترین آرزویش قرارگیری در میان ۳۰ نفر برتر اسکی جهان است.