شایعات بسیاری درمورد نحوه دسترسی این خاندان به ثروت ۲۸ میلیارد پوندی وجود دارد اما تاکنون هنوز هیچ کس نمیداند منشا دقیق آن از کجاست. 

پرسر و صداترین حدس و گمان رسانه‌ها در مورد آن، به واسطه‌گری هندوجا ها میان بوفورز سوئد و ایران و کشورهای خاورمیانه در تجارت اسلحه برمیگردد که زمان آن دوره‌ای است که با شاه ایران روابط شخصی نزدیکی داشتند.

اگرچه بعد از انقلاب، این روابط کمرنگ شد اما هنوز آثاری از آن وجود داشت.