اما این تنها زد و خورد هفته نبود، از شهرداری تا زمین فوتبال، صحنه نزاع‌های مختلف و اتفاقات کم‌سابقه‌ای بود.