به گزارش اکوایران، متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد به کانال 28 هزار تومان وارد شد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. متوسط قیمت دلار در هفته اخیر 28 هزار و 105 تومان بود. قیمت هفتگی دلار سنا و متشکل نیز تغییراتی مثبت را به ثبت رساندند به کانال قیمتی بالاتر وارد شدند. قیمت دلار سنا روی 27 هزار و 506 تومان قرار گرفت و قیمت دلار متشکل روی 27 هزار و 171 تومان ایستاد.

2

متوسط هفتگی قیمت یورو افزایش یافت

همراه با دلار متوسط هفتگی قیمت یورو نیز افزایش یافت. متوسط قیمت یورو آزاد در کانال 32 هزار تومان قرار گرفت و قیمت یورو سنا و متشکل به کانال 31 هزار وارد شدند. قیمت یورو آزاد در هفته اخیر 32 هزار و 398 تومان بود. قیمت یورو سنا روی 31 هزار و 501 تومان قرار گرفت و قیمت یورو متشکل روی 31 هزار و 38 تومان ایستاد.

1

عرضه دلار متشکل رکورد زد

همراه با رشد قیمت دلار، عرضه هفتگی آن در بازار متشکل رشد کرد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. عرضه دلار با رشد 1.5 درصدی نسبت به هفته گذشته 56 میلیون و 667 هزار گزارش شد. عرضه دلار در هفته گذشته رکورد سال بود و این رکورد در هفته اخیر ارتقا یافت.

3

عرضه یورو نیز در هفته اخیر از هفته گذشته بالاتر بود. عرضه یورو در هفته اخیر 24 درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و روی 11 میلیون و 673 هزار قرار گرفت.

4