او در ابتدا به بازار بدهی در دنیا و سپس در ایران اشاره کرد. به اعتقاد حیدری بازار بدهی ایران نسبت به اندازه اقتصاد و حجم سودآوری شرکت های بزرگ بسیار کوچک است. سطح نوسانات بالای تورم سبب شده که سرمایه گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت در عمل ریسک قابل توجهی داشته باشد و در اغلب بازارهای ریسکی بازده واقعی سرمایه گذاران کمتر از بازده آن طبقه دارایی است و از این منظر ابزارهای با درآمد ثابت جذابیت بیشتری دارند.