خبرهای بنزینی که از احتمال واردات به دلیل سر به سر شدن تولید و مصرف شروع شد،‌ به تکذیب احتمال افزایش قیمت بنزین توسط وزیر کشور و معاون اجرایی رییس جمهور رسیده.

حال باید دید که این خبرها به همین، تکذیب افزایش قیمت خلاصه می شود یا خبری بنزینی در راه است.